List of active policies

Name Type User consent
Przetwarzanie danych osobowych Site policy All users

Summary

Klauzula informacyjna

Full policy

1.      Administratorem danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: rektorat@ans.edu.pl, tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej
PUAS, reprezentowana przez rektora uczelni.

2.      W PUAS został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: iod@ans.edu.pl.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a.      Realizacji celu dydaktycznego (na podstawie obowiązku prawnego administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO);

b.      Podnoszenia wiedzy pracowników, osób, które wykonują zadania na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w ramach umów cywilnoprawnych (na podstawie obowiązku prawnego administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO);

c.       Komunikacji studenta z wykładowcą (na podstawie zgody administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO).Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji na studia, nie dłużej niż 6 miesięcy w przypadku nie przyjęcia na pierwszy rok studiów i nie dłużej niż 3 miesiące w przypadku przyjęcia na pierwszy rok studiów, lecz nie podjęcia studiów.

4.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 5 lat po zakończeniu studiów lub ustania stosunku pracy lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody w zakresie, którym dane są przetwarzane na podstawie zgody.

5.      Przetwarzamy dane, które podają Państwo w ramach korzystania z platformy moodle.ans.edu.pl .tj:

   a) informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy: modyfikacji profilu lub kontaktu;

   b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu – wśród nich są:

      i. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

      ii. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,

      iii. ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,

      iv. informacje w dzienniku Moodle - oprogramowanie platformy automatycznie zapisuje informacje dotyczące poruszania się użytkowników na platformie.

Ponadto na platformie przetwarzane są dane będące już w posiadaniu administratora przed założeniem konta takie jak: imię, nazwisko, e-mail, oraz w wypadku studentów rodzaj studiów.

Zakres danych przetwarzanych w zależności od celu przetwarzania może się różnić – informacje w tym możecie Państwo uzyskać u naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

6.      Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem),

g) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z PUAS (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7.      Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych
i serwisów internetowych).

8.      Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do korzystania z platformy kształcenia online. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością korzystania z platformy.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych moich danych osobowych w celach:

a.      Realizacji celu dydaktycznego;

b.      Podnoszenia wiedzy pracowników, osób, które wykonują zadania na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w ramach umów cywilnoprawnych;

c.       Komunikacji studenta z wykładowcą.

Dane osobowe będą przetwarzane do 5 lat po zakończeniu studiów lub ustania stosunku pracy lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody w zakresie, którym dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.